تاریخچه قانونگذاری بازار سرمایه ایران

تاریخچه قانونگذاری بازار سرمایه ایران
قانون توسعه ابزارها، در نوع خود در نظام قانونگذاری ما بی نظیر بود . به این دلیل که راه را برای طراحی انواع و اقسام نهادهای مالی به ویژه صندوق ها باز کرد. یعنی باید قانون سال 1388 را سرمنشا تحول ابزارها باید دانست .

تاریخچه قانونگذاری بازار سرمایه ایران

قانون توسعه ابزارها، در نوع خود در نظام قانونگذاری ما بی نظیر بود . به این دلیل که راه را برای طراحی انواع و اقسام نهادهای مالی به ویژه صندوق ها باز کرد. یعنی باید قانون سال 1388 را سرمنشا تحول ابزارها باید دانست .
تاریخچه قانونگذاری بازار سرمایه ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author