تاثیر مثبت و منفی تصمیم ترامپ بر صنعت فولاد ایران

تاثیر مثبت و منفی تصمیم ترامپ بر صنعت فولاد ایران
اعمال تعرفه بر روی فولاد اروپا و خصوصا چین سبب خواهد شد تولید کنندگان فولاد آمریکا با جهش خیره کننده‌ای، تولیدات را افزایش دهند و بازار مصرف داخلی را به طور کامل در اختیار بگیرند.

تاثیر مثبت و منفی تصمیم ترامپ بر صنعت فولاد ایران

اعمال تعرفه بر روی فولاد اروپا و خصوصا چین سبب خواهد شد تولید کنندگان فولاد آمریکا با جهش خیره کننده‌ای، تولیدات را افزایش دهند و بازار مصرف داخلی را به طور کامل در اختیار بگیرند.
تاثیر مثبت و منفی تصمیم ترامپ بر صنعت فولاد ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author