تأمین مالی جمعی؛ تأمین منابع خرد در بستر اینترنت

تأمین مالی جمعی؛ تأمین منابع خرد در بستر اینترنت
به گفته دبیر شورای عالی بورس ، هر طرح نمی‌تواند در بیش از یک سکو پذیرفته شود و حداکثر هر طرح می‌تواند 500 میلیون تومان تأمین مالی کند. ضمن اینکه مجموع طرح‌های باز هر سکو نمی‌تواند بیش از 5 میلیارد باشد.

تأمین مالی جمعی؛ تأمین منابع خرد در بستر اینترنت

به گفته دبیر شورای عالی بورس ، هر طرح نمی‌تواند در بیش از یک سکو پذیرفته شود و حداکثر هر طرح می‌تواند 500 میلیون تومان تأمین مالی کند. ضمن اینکه مجموع طرح‌های باز هر سکو نمی‌تواند بیش از 5 میلیارد باشد.
تأمین مالی جمعی؛ تأمین منابع خرد در بستر اینترنت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author