بی تفاوتی خریداران نفت ایران نسبت به تحریم های احتمالی امریکا

بی تفاوتی خریداران نفت ایران نسبت به تحریم های احتمالی امریکا
برخی منابع تجاری آسیا، قاره ای که مقصد نخست نفت ایران است، اعلام کردند حتی اگر تحریم های آمریکا برگردد، صادرات نفت ایران ثابت خواهد بود.

بی تفاوتی خریداران نفت ایران نسبت به تحریم های احتمالی امریکا

برخی منابع تجاری آسیا، قاره ای که مقصد نخست نفت ایران است، اعلام کردند حتی اگر تحریم های آمریکا برگردد، صادرات نفت ایران ثابت خواهد بود.
بی تفاوتی خریداران نفت ایران نسبت به تحریم های احتمالی امریکا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author