بیش از 844 میلیون برگه دارایی مالی تغییر مالکیت دادند

بیش از 844 میلیون برگه دارایی مالی تغییر مالکیت دادند
امروز سرمایه گذاران بورس تهران بیش از 844 میلیون برگه سهم ، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را در بازار دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از 2 هزار و 235 میلیارد ریال بود و در 59 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

بیش از 844 میلیون برگه دارایی مالی تغییر مالکیت دادند

امروز سرمایه گذاران بورس تهران بیش از 844 میلیون برگه سهم ، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را در بازار دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از 2 هزار و 235 میلیارد ریال بود و در 59 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.
بیش از 844 میلیون برگه دارایی مالی تغییر مالکیت دادند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author