بورس کالا ظرفیت تعامل با بورس های منطقه و جهان را دارد

بورس کالا ظرفیت تعامل با بورس های منطقه و جهان را دارد
سید حسن حسینی شاهرودی به امکان توسعه روابط بورس کالای ایران با سایر بورس های جهان اشاره کرد و گفت: عرضه محصولاتی همچون پسته و زعفران در بورس کالا در شرایطی مطرح می شود که سیاست گذاران اقتصادی می توانند با برنامه ریزی صحیح در این حوزه موفق بوده و این معاملات را در سطح بین المللی گسترش دهند.

بورس کالا ظرفیت تعامل با بورس های منطقه و جهان را دارد

سید حسن حسینی شاهرودی به امکان توسعه روابط بورس کالای ایران با سایر بورس های جهان اشاره کرد و گفت: عرضه محصولاتی همچون پسته و زعفران در بورس کالا در شرایطی مطرح می شود که سیاست گذاران اقتصادی می توانند با برنامه ریزی صحیح در این حوزه موفق بوده و این معاملات را در سطح بین المللی گسترش دهند.
بورس کالا ظرفیت تعامل با بورس های منطقه و جهان را دارد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author