به سخره گرفتن بازار توسط مدیریت فناوری بورس و عدم پاسخگوی مدیران

به سخره گرفتن بازار توسط مدیریت فناوری بورس و عدم پاسخگوی مدیران
همراه با بروز اختلال در سامانه معاملات روز جاری پیگیری هایی توسط خبرنگار ما از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام شد تا دلایل رخداد این اتفاق و زمان رفع آن را از مرتضی آنالویی، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران جویا شویم.

به سخره گرفتن بازار توسط مدیریت فناوری بورس و عدم پاسخگوی مدیران

همراه با بروز اختلال در سامانه معاملات روز جاری پیگیری هایی توسط خبرنگار ما از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام شد تا دلایل رخداد این اتفاق و زمان رفع آن را از مرتضی آنالویی، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران جویا شویم.
به سخره گرفتن بازار توسط مدیریت فناوری بورس و عدم پاسخگوی مدیران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author