به دنبال کاهش مالیات معاملات بازار سرمایه هستیم

به دنبال کاهش مالیات معاملات بازار سرمایه هستیم
رییس سازمان بورس عنوان کرد: معتقدیم نرخ مالیات باید بر اساس تجربیات جهانی و بر اساس عرف بازارهای سرمایه در دنیا اخذ شود و بر اساس این رویکرد میزان فعلی (نیم درصد) نیز باید کاهش پیدا کند.

به دنبال کاهش مالیات معاملات بازار سرمایه هستیم

رییس سازمان بورس عنوان کرد: معتقدیم نرخ مالیات باید بر اساس تجربیات جهانی و بر اساس عرف بازارهای سرمایه در دنیا اخذ شود و بر اساس این رویکرد میزان فعلی (نیم درصد) نیز باید کاهش پیدا کند.
به دنبال کاهش مالیات معاملات بازار سرمایه هستیم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author