برنت 70 دلاری

برنت 70 دلاری
طی سال 2017 توافق فریز تولید موجب کمبود عرضه تا 100 هزار بشکه در روز بوده است و می توان برآورد کرد که با توجه به رشد تقاضا در سال 2018 تقاضای نفت تا 430 هزار بشکه در روز از عرضه پیشی بگیرد. این امر موجب شده تا مریل لینچ پیش بینی خود را از متوسط قیمت نفت وست تگزاس از 52 دلار به 60 دلار افزایش دهد.

برنت 70 دلاری

طی سال 2017 توافق فریز تولید موجب کمبود عرضه تا 100 هزار بشکه در روز بوده است و می توان برآورد کرد که با توجه به رشد تقاضا در سال 2018 تقاضای نفت تا 430 هزار بشکه در روز از عرضه پیشی بگیرد. این امر موجب شده تا مریل لینچ پیش بینی خود را از متوسط قیمت نفت وست تگزاس از 52 دلار به 60 دلار افزایش دهد.
برنت 70 دلاری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author