برقی شدن قطار تهران-مشهد روی ریل‌های فرابورس

برقی شدن قطار تهران-مشهد روی ریل‌های فرابورس
هدف از انتشار این اوراق تامین پیش پرداخت مورد نیاز برای استفاده از منابع مالی خارجی برای طرح برقی کردن قطار تهران-مشهد است که به تعداد 10 میلیون ورقه به ارزش 10 هزار میلیارد ریال در تاریخ 24 دی ماه امسال در فرابورس پذیرش شده است.

برقی شدن قطار تهران-مشهد روی ریل‌های فرابورس

هدف از انتشار این اوراق تامین پیش پرداخت مورد نیاز برای استفاده از منابع مالی خارجی برای طرح برقی کردن قطار تهران-مشهد است که به تعداد 10 میلیون ورقه به ارزش 10 هزار میلیارد ریال در تاریخ 24 دی ماه امسال در فرابورس پذیرش شده است.
برقی شدن قطار تهران-مشهد روی ریل‌های فرابورس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author