بررسی تغییرات پیشنهادی در برخی دستور العمل های بازار سرمایه

بررسی تغییرات پیشنهادی در برخی دستور العمل های بازار سرمایه
سازمان بورس اخیرا از کلیه فعالان بازار سرمایه دعوت کرد تا نظرات و پیشنهادهای خود را تا روز چهارشنبه 31 خرداد ماه 1396 در خصوص مواد اصلاحی دستورالعمل های مذکور از طریق ثبت در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران به آدرس cmr.seo.ir ارسال کنند.

بررسی تغییرات پیشنهادی در برخی دستور العمل های بازار سرمایه

سازمان بورس اخیرا از کلیه فعالان بازار سرمایه دعوت کرد تا نظرات و پیشنهادهای خود را تا روز چهارشنبه 31 خرداد ماه 1396 در خصوص مواد اصلاحی دستورالعمل های مذکور از طریق ثبت در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران به آدرس cmr.seo.ir ارسال کنند.
بررسی تغییرات پیشنهادی در برخی دستور العمل های بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author