برای بازگشایی نماد بانک‌ها باید مجامع آنها برگزار شود

برای بازگشایی نماد بانک‌ها باید مجامع آنها برگزار شود
به گفته مدیر عامل شرکت بورس مجمع تمام بانک‌هایی که نماد آنها متوقف است باید برگزار شود و گزارش‌ها را طبق دستورالعمل به بورس بدهند تا نماد بازگشایی شود در نتیجه این موضوع بستگی به خود بانک‌ها دارد.

برای بازگشایی نماد بانک‌ها باید مجامع آنها برگزار شود

به گفته مدیر عامل شرکت بورس مجمع تمام بانک‌هایی که نماد آنها متوقف است باید برگزار شود و گزارش‌ها را طبق دستورالعمل به بورس بدهند تا نماد بازگشایی شود در نتیجه این موضوع بستگی به خود بانک‌ها دارد.
برای بازگشایی نماد بانک‌ها باید مجامع آنها برگزار شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author