با هیچ گونه بحرانی مواجه نیستیم/ ارائه بودجه 96 شرکت در آینده نزدیک

با هیچ گونه بحرانی مواجه نیستیم/ ارائه بودجه 96 شرکت در آینده نزدیک
“فاراک” برای بودجه سال مالی جاری که تنها یک ماه از پایان یافتن آن باقی مانده، فعلاً برنامه ای جهت تعدیل سود هر سهم ندارد، اما برای سال مالی پیش رو این مجموعه پیش بینی درآمد هر سهم با تعدیل مثبت در درآمد و سودآوری همراه خواهد بود.

با هیچ گونه بحرانی مواجه نیستیم/ ارائه بودجه 96 شرکت در آینده نزدیک

“فاراک” برای بودجه سال مالی جاری که تنها یک ماه از پایان یافتن آن باقی مانده، فعلاً برنامه ای جهت تعدیل سود هر سهم ندارد، اما برای سال مالی پیش رو این مجموعه پیش بینی درآمد هر سهم با تعدیل مثبت در درآمد و سودآوری همراه خواهد بود.
با هیچ گونه بحرانی مواجه نیستیم/ ارائه بودجه 96 شرکت در آینده نزدیک

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author