با لباس رسمی وارد شوید!

با لباس رسمی وارد شوید!
کارگزاری ها از قدیم الایام از نهادهای معروف میان بورس بازان بوده است. این روزها همزمان با 50 سالگی فعالیت بورس تهران ، بررسی سیر تحولی فعالیت کارگزاری ها نکات جالبی در بر دارد. از مهم ترین نکات فعالیت این نهادها طی این سال ها ورود آی تی و معاملات دیجیتالی به بورس است که اثر ویژه ای بر توسعه این نهادها داشته است.

با لباس رسمی وارد شوید!

کارگزاری ها از قدیم الایام از نهادهای معروف میان بورس بازان بوده است. این روزها همزمان با 50 سالگی فعالیت بورس تهران ، بررسی سیر تحولی فعالیت کارگزاری ها نکات جالبی در بر دارد. از مهم ترین نکات فعالیت این نهادها طی این سال ها ورود آی تی و معاملات دیجیتالی به بورس است که اثر ویژه ای بر توسعه این نهادها داشته است.
با لباس رسمی وارد شوید!

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author