با سود تقسیمی هر سهم آشنا شوید

با سود تقسیمی هر سهم آشنا شوید
میزان سودی که به ازای هر سهم، بین سهامداران توزیع می شود، سود تقسیمی هر سهم یا اصطلاحا DPS می گویند.

با سود تقسیمی هر سهم آشنا شوید

میزان سودی که به ازای هر سهم، بین سهامداران توزیع می شود، سود تقسیمی هر سهم یا اصطلاحا DPS می گویند.
با سود تقسیمی هر سهم آشنا شوید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author