بانک تجارت از ترکیب سهامداری سه شرکت بورسی خارج می‌شود

بانک تجارت از ترکیب سهامداری سه شرکت بورسی خارج می‌شود
بانک تجارت در نظر دارد سهام متعلق به خود را در سه شرکت بورسی از طریق مزایده واگذار کند.

بانک تجارت از ترکیب سهامداری سه شرکت بورسی خارج می‌شود

بانک تجارت در نظر دارد سهام متعلق به خود را در سه شرکت بورسی از طریق مزایده واگذار کند.
بانک تجارت از ترکیب سهامداری سه شرکت بورسی خارج می‌شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author