بازگشت یک گروه به گردونه قدرت؟

بازگشت یک گروه به گردونه قدرت؟
شاخص کل بورس طی معاملات روز جاری با روند نوسانی کار خود را آغاز کرد و با اینکه در ساعات پایانی به میزان نوسانات منفی بازار افزوده شد، اما در نهایت با رشد 28 واحدی تحت تأثیر رشد قیمتی و افزایش اقبال گروه خودرویی همراه شد.

بازگشت یک گروه به گردونه قدرت؟

شاخص کل بورس طی معاملات روز جاری با روند نوسانی کار خود را آغاز کرد و با اینکه در ساعات پایانی به میزان نوسانات منفی بازار افزوده شد، اما در نهایت با رشد 28 واحدی تحت تأثیر رشد قیمتی و افزایش اقبال گروه خودرویی همراه شد.
بازگشت یک گروه به گردونه قدرت؟

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author