بازگشت ولیدبن طلال به خانه و افزایش قیمت سهام

بازگشت ولیدبن طلال به خانه و افزایش قیمت سهام
پس از دوماه از جنجال به پا شده در عربستان و دستگیری زنجیره ای شاهزاده های سعودی، قیمت سهام هلدینگ ولیدبن طلال با افزایش مواجه شد و به روزهای اوج خود بازگشت.

بازگشت ولیدبن طلال به خانه و افزایش قیمت سهام

پس از دوماه از جنجال به پا شده در عربستان و دستگیری زنجیره ای شاهزاده های سعودی، قیمت سهام هلدینگ ولیدبن طلال با افزایش مواجه شد و به روزهای اوج خود بازگشت.
بازگشت ولیدبن طلال به خانه و افزایش قیمت سهام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author