بازطراحی و رونمایی از سامانه پس از معاملات در آینده نزدیک

بازطراحی و رونمایی از سامانه پس از معاملات در آینده نزدیک
به گفته فهیمی، عمده فعالیت های سامانه های پس از معاملاتی، مبتنی بر مجموعه ای از مقررات بومی است و از این رو فرایند بومی سازی به اندازه طراحی و تدوین یک سامانه، زمان بر و هزینه بر است. از این رو حتی در کشورهایی که از خارج سیستم خریداری کرده اند، مجموعه ای از ماژول ها را خودشان نوشته اند.

بازطراحی و رونمایی از سامانه پس از معاملات در آینده نزدیک

به گفته فهیمی، عمده فعالیت های سامانه های پس از معاملاتی، مبتنی بر مجموعه ای از مقررات بومی است و از این رو فرایند بومی سازی به اندازه طراحی و تدوین یک سامانه، زمان بر و هزینه بر است. از این رو حتی در کشورهایی که از خارج سیستم خریداری کرده اند، مجموعه ای از ماژول ها را خودشان نوشته اند.
بازطراحی و رونمایی از سامانه پس از معاملات در آینده نزدیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author