بازدید دکتر سیف از پروژه مورد حمایت بانک مهر اقتصاد

بازدید دکتر سیف از پروژه مورد حمایت بانک مهر اقتصاد
نظام بانکی اولویت اصلی خود را حمایت از تولید و واحدهای صنعتی و بنگاه های متوسط و کوچک قرار داده و در این راستا 7500 واحد در کشور جهت حمایت شناسایی شده اند.

بازدید دکتر سیف از پروژه مورد حمایت بانک مهر اقتصاد

نظام بانکی اولویت اصلی خود را حمایت از تولید و واحدهای صنعتی و بنگاه های متوسط و کوچک قرار داده و در این راستا 7500 واحد در کشور جهت حمایت شناسایی شده اند.
بازدید دکتر سیف از پروژه مورد حمایت بانک مهر اقتصاد

دانلود ها پلاس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author