بازدهی مثبت رهاورد اغلب صندوق ها

بازدهی مثبت رهاورد اغلب صندوق ها
از میان بیش از 80 صندوق سرمایه گذاری مشترک تنها چهار صندوق از کسب بازدهی مثبت بی نصیب ماندند و بازدهی منفی کمتر از دو درصدی را محقق ساختند.

بازدهی مثبت رهاورد اغلب صندوق ها

از میان بیش از 80 صندوق سرمایه گذاری مشترک تنها چهار صندوق از کسب بازدهی مثبت بی نصیب ماندند و بازدهی منفی کمتر از دو درصدی را محقق ساختند.
بازدهی مثبت رهاورد اغلب صندوق ها

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author