بازار کم فروغ و یکه تازی قطعه سازان

بازار کم فروغ و یکه تازی قطعه سازان
افزایش تقاضا در گروه خودرویی محسوس بود اما همچنان قطعه سازان از اقبال بیشتر و معاملات مثبت تری برخوردار بودند تا جایی که نمادهای خکمک، خفناور، خلنت، خعتبار، ختوقا و خرینگ با صف خرید همراه شدند.

بازار کم فروغ و یکه تازی قطعه سازان

افزایش تقاضا در گروه خودرویی محسوس بود اما همچنان قطعه سازان از اقبال بیشتر و معاملات مثبت تری برخوردار بودند تا جایی که نمادهای خکمک، خفناور، خلنت، خعتبار، ختوقا و خرینگ با صف خرید همراه شدند.
بازار کم فروغ و یکه تازی قطعه سازان

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author