بازار سرمایه محصور در بودجه انقباضی و شرایط بین المللی

بازار سرمایه محصور در بودجه انقباضی و شرایط بین المللی
رشد ادامه دار قیمت ها در بازار جهانی، قیمت نفت و دلار در کنار آرامش حاکم بر فضای سیاسی و همچنین کاهش نرخ سود بانکی از اصلی ترین دلایل رشد بازار سرمایه محسوب می شوند. در این میان یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر بازار سرمایه، بودجه کشور است.

بازار سرمایه محصور در بودجه انقباضی و شرایط بین المللی

رشد ادامه دار قیمت ها در بازار جهانی، قیمت نفت و دلار در کنار آرامش حاکم بر فضای سیاسی و همچنین کاهش نرخ سود بانکی از اصلی ترین دلایل رشد بازار سرمایه محسوب می شوند. در این میان یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر بازار سرمایه، بودجه کشور است.
بازار سرمایه محصور در بودجه انقباضی و شرایط بین المللی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author