بازار سرمایه به اهداف ١٤٠٤ نزدیک شده است

بازار سرمایه به اهداف ١٤٠٤ نزدیک شده است
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس بیان کرد: بازار سرمایه در حال حاضر تا حد زیادی پتانسیل بیشتری برای تبدیل شدنه به موتور محرک اقتصاد کشور دارد و شرایط را برای رسیدن به اهداف سال ١٤٠٤ دارد.

بازار سرمایه به اهداف ١٤٠٤ نزدیک شده است

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس بیان کرد: بازار سرمایه در حال حاضر تا حد زیادی پتانسیل بیشتری برای تبدیل شدنه به موتور محرک اقتصاد کشور دارد و شرایط را برای رسیدن به اهداف سال ١٤٠٤ دارد.
بازار سرمایه به اهداف ١٤٠٤ نزدیک شده است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author