بازار سرمایه بهترین گزینه سرمایه گذاران می شود

بازار سرمایه بهترین گزینه سرمایه گذاران می شود
علوی با تاکید بر اینکه انتخاب وزرا و کابینه جدید برای بازار سرمایه خبر بسیار مهمی است، اظهار داشت: بازار سرمایه با تعیین تکلیف هیات دولت، بر اساس محاسبات و سمت و سوی جدید دولت اقدام به تعیین سیاست های خود می کند و حرکت جدیدی را آغاز خواهد کرد.

بازار سرمایه بهترین گزینه سرمایه گذاران می شود

علوی با تاکید بر اینکه انتخاب وزرا و کابینه جدید برای بازار سرمایه خبر بسیار مهمی است، اظهار داشت: بازار سرمایه با تعیین تکلیف هیات دولت، بر اساس محاسبات و سمت و سوی جدید دولت اقدام به تعیین سیاست های خود می کند و حرکت جدیدی را آغاز خواهد کرد.
بازار سرمایه بهترین گزینه سرمایه گذاران می شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author