بازار سرمایه از مقطع حساس فعلی گذر می کند/ بازگشت به مسیر صعودی

بازار سرمایه از مقطع حساس فعلی گذر می کند/ بازگشت به مسیر صعودی
نشست اضطراری اخیر شورای امنیت، پیام و نتیجه مهمی در بر داشت و آن عدم همراهی اعضاء شورای امنیت با ایالات متحده بود و می توان پیش بینی کرد حتی در صورت خروج ترامپ از برجام، شرکای تجاری ایران در اروپا وی را همراهی نخواهند کرد.

بازار سرمایه از مقطع حساس فعلی گذر می کند/ بازگشت به مسیر صعودی

نشست اضطراری اخیر شورای امنیت، پیام و نتیجه مهمی در بر داشت و آن عدم همراهی اعضاء شورای امنیت با ایالات متحده بود و می توان پیش بینی کرد حتی در صورت خروج ترامپ از برجام، شرکای تجاری ایران در اروپا وی را همراهی نخواهند کرد.
بازار سرمایه از مقطع حساس فعلی گذر می کند/ بازگشت به مسیر صعودی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author