بازار سرمایه، مسیر جذاب سرمایه گذاری

بازار سرمایه، مسیر جذاب سرمایه گذاری
سلیمی خاطرنشان کرد که با توجه به شرایط اخیر در بازار ارز و سکه، رکود حاکم بر شرایط اقتصادی و مسکن و کاهش سود بانکی به 15 درصد، سرمایه گذارانی که تمایل دارند تا سود بالاتری دریافت کنند، سرمایه های خود را وارد بورس کرده اند.

بازار سرمایه، مسیر جذاب سرمایه گذاری

سلیمی خاطرنشان کرد که با توجه به شرایط اخیر در بازار ارز و سکه، رکود حاکم بر شرایط اقتصادی و مسکن و کاهش سود بانکی به 15 درصد، سرمایه گذارانی که تمایل دارند تا سود بالاتری دریافت کنند، سرمایه های خود را وارد بورس کرده اند.
بازار سرمایه، مسیر جذاب سرمایه گذاری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author