بازار سرمایه، مسیر افزایش کارایی وقف

بازار سرمایه، مسیر افزایش کارایی وقف
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: در حال حاضر استفاده از ابزار مالی نوینی که بتواند به افزایش اثر بخشی منابع وقفی منجر شود ضروری است و بازار سرمایه از ظرفیت لازم برای تحقق این مهم برخوردار است.

بازار سرمایه، مسیر افزایش کارایی وقف

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: در حال حاضر استفاده از ابزار مالی نوینی که بتواند به افزایش اثر بخشی منابع وقفی منجر شود ضروری است و بازار سرمایه از ظرفیت لازم برای تحقق این مهم برخوردار است.
بازار سرمایه، مسیر افزایش کارایی وقف

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author