بازار بر مدار پالایشی ها

بازار بر مدار پالایشی ها
نمادهای کشتیرانی، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، فولاد مبارکه، پالایش نفت تهران و پالایش نفت تبریز با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص ، رشد این متغیر را رقم زدند.

بازار بر مدار پالایشی ها

نمادهای کشتیرانی، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، فولاد مبارکه، پالایش نفت تهران و پالایش نفت تبریز با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص ، رشد این متغیر را رقم زدند.
بازار بر مدار پالایشی ها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author