بازاری متعادل

بازاری متعادل
در گروه های منفی خودرویی و حمل و نقل، معاملات متعادل و مثبت نمادهای خاهن، ختور حسینا، حپارسا، خدیزل، خپویش و خموتور و افت قیمتی نمادهای حکشتی، خمهر، خوساز، خمحور، خفناور، خکمک، خمحرکه، حریل، حسیر و خگستر نمایان تر بود.

بازاری متعادل

در گروه های منفی خودرویی و حمل و نقل، معاملات متعادل و مثبت نمادهای خاهن، ختور حسینا، حپارسا، خدیزل، خپویش و خموتور و افت قیمتی نمادهای حکشتی، خمهر، خوساز، خمحور، خفناور، خکمک، خمحرکه، حریل، حسیر و خگستر نمایان تر بود.
بازاری متعادل

label, , , , , , , , , ,

About the author