اکنون در بهار بازار سرمایه قرار داریم

اکنون در بهار بازار سرمایه قرار داریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحولات بسیاری در بازار سرمایه رخ داده افزود: به ازای افزایش هر ١٠ در واحد سهام، نیم درصد به تولید ناخالص داخلی افزوده می شود.

اکنون در بهار بازار سرمایه قرار داریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحولات بسیاری در بازار سرمایه رخ داده افزود: به ازای افزایش هر ١٠ در واحد سهام، نیم درصد به تولید ناخالص داخلی افزوده می شود.
اکنون در بهار بازار سرمایه قرار داریم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author