اولین گزارش تفسیری مدیریت در بورس تهران منتشر شد

اولین گزارش تفسیری مدیریت در بورس تهران منتشر شد
اولین گزارش تفسیری مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت لیزینگ صنعت و معدن منتشر شد. گزارش تفسیری مدیریت به همراه صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذر 95 این شرکت در تاریخ بیستم دی ماه 96 در سامانه کدال قرار گرفت.

اولین گزارش تفسیری مدیریت در بورس تهران منتشر شد

اولین گزارش تفسیری مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت لیزینگ صنعت و معدن منتشر شد. گزارش تفسیری مدیریت به همراه صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذر 95 این شرکت در تاریخ بیستم دی ماه 96 در سامانه کدال قرار گرفت.
اولین گزارش تفسیری مدیریت در بورس تهران منتشر شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author