اولویت بازار سرمایه در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

اولویت بازار سرمایه در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی
محور اصلی اقتصاد مقاومتی، آحاد مردم جامعه بوده و سازمان بورس نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و آموزش آن‌ها برعهده دارد. همچنین سازمان بورس با نظارت بر واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی، نقش اساسی را در اثربخشی این اقدام ایفا می‌کند.

اولویت بازار سرمایه در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

محور اصلی اقتصاد مقاومتی، آحاد مردم جامعه بوده و سازمان بورس نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و آموزش آن‌ها برعهده دارد. همچنین سازمان بورس با نظارت بر واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی، نقش اساسی را در اثربخشی این اقدام ایفا می‌کند.
اولویت بازار سرمایه در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author