اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق پذیره‌نویسی می‌شود

اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق پذیره‌نویسی می‌شود
اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق با نرخ 18 درصد در تاریخ 13 دی ماه در فرابورس پذیرش شده و تعداد کل آن 240 هزار ورقه به ارزش 240 میلیارد ریال است. مدت این اوراق نیز 48 ماهه بوده و سود آن ماهانه به حساب دارندگان این اوراق واریز می‌شود.

اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق پذیره‌نویسی می‌شود

اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق با نرخ 18 درصد در تاریخ 13 دی ماه در فرابورس پذیرش شده و تعداد کل آن 240 هزار ورقه به ارزش 240 میلیارد ریال است. مدت این اوراق نیز 48 ماهه بوده و سود آن ماهانه به حساب دارندگان این اوراق واریز می‌شود.
اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق پذیره‌نویسی می‌شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author