اوراق اسناد خزانه تا سقف 8 هزار میلیارد برای تسویه بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان منتشر می‌شود

اوراق اسناد خزانه تا سقف 8 هزار میلیارد برای تسویه بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان منتشر می‌شود
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد نسبت به انتشار مبلغ 8 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان به طلبکاران واگذار نماید.

اوراق اسناد خزانه تا سقف 8 هزار میلیارد برای تسویه بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان منتشر می‌شود

به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد نسبت به انتشار مبلغ 8 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان به طلبکاران واگذار نماید.
اوراق اسناد خزانه تا سقف 8 هزار میلیارد برای تسویه بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان منتشر می‌شود

ترانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author