اوراق اجاره،ابزاری برای تأمین مالی در بازار سرمایه

اوراق اجاره،ابزاری برای تأمین مالی در بازار سرمایه
اوراق اجاره یکی از مهمترین انواع صکوک معرفی شده و در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است.

اوراق اجاره،ابزاری برای تأمین مالی در بازار سرمایه

اوراق اجاره یکی از مهمترین انواع صکوک معرفی شده و در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است.
اوراق اجاره،ابزاری برای تأمین مالی در بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author