انحراف ۴۶۶ درصدی پیش بینی سود شرکت‌ها با سود محقق شده سال ۹۵/ اقدام تحسین برانگیز سازمان بورس در حذف EPS

انحراف ۴۶۶ درصدی پیش بینی سود شرکت‌ها با سود محقق شده سال ۹۵/ اقدام تحسین برانگیز سازمان بورس در حذف EPS
سرکیس آبراهامیان گفت: اطلاعات ما نشان می‌دهد سال گذشته، اولین پیش بینی سود شرکتها (EPS) با سود محقق شده 466 درصد انحراف داشت.

انحراف ۴۶۶ درصدی پیش بینی سود شرکت‌ها با سود محقق شده سال ۹۵/ اقدام تحسین برانگیز سازمان بورس در حذف EPS

سرکیس آبراهامیان گفت: اطلاعات ما نشان می‌دهد سال گذشته، اولین پیش بینی سود شرکتها (EPS) با سود محقق شده 466 درصد انحراف داشت.
انحراف ۴۶۶ درصدی پیش بینی سود شرکت‌ها با سود محقق شده سال ۹۵/ اقدام تحسین برانگیز سازمان بورس در حذف EPS

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author