انتشار عملکرد 9 ماهه حفاری شمال

انتشار عملکرد 9 ماهه حفاری شمال
شرکت حفاری شمال در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 187 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 34 درصد کاهش داشت.

انتشار عملکرد 9 ماهه حفاری شمال

شرکت حفاری شمال در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 187 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 34 درصد کاهش داشت.
انتشار عملکرد 9 ماهه حفاری شمال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author