انتشار عملکرد شش ماهه پاکشو

انتشار عملکرد شش ماهه پاکشو
شرکت گروه صنعتی پاکشو در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 503 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 34 درصد از پیش بینی هایش رسید.

انتشار عملکرد شش ماهه پاکشو

شرکت گروه صنعتی پاکشو در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 503 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 34 درصد از پیش بینی هایش رسید.
انتشار عملکرد شش ماهه پاکشو

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author