انتشار صکوک در بازار سرمایه از مرز 12 هزار میلیارد تومان گذشت

انتشار صکوک در بازار سرمایه از مرز 12 هزار میلیارد تومان گذشت
مدیرعامل سمات با بیان اینکه یکی از ماموریت های ویژه بازار سرمایه تسریع تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی است، افزود: در این زمینه کارگروه ویژه ای برای رفع موانع انتشار صکوک تشکیل شده است به طوری که انتشار این اوراق در سال 95 با رشدی 14 برابری به رقم 83 هزار و 662 میلیارد ریال رسید.

انتشار صکوک در بازار سرمایه از مرز 12 هزار میلیارد تومان گذشت

مدیرعامل سمات با بیان اینکه یکی از ماموریت های ویژه بازار سرمایه تسریع تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی است، افزود: در این زمینه کارگروه ویژه ای برای رفع موانع انتشار صکوک تشکیل شده است به طوری که انتشار این اوراق در سال 95 با رشدی 14 برابری به رقم 83 هزار و 662 میلیارد ریال رسید.
انتشار صکوک در بازار سرمایه از مرز 12 هزار میلیارد تومان گذشت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author