انتشار صورت های مالی شش ماهه پالایش نفت بندرعباس

انتشار صورت های مالی شش ماهه پالایش نفت بندرعباس
شرکت پالایش نفت بندرعباس در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 629 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 337 درصد افزایش داشت.

انتشار صورت های مالی شش ماهه پالایش نفت بندرعباس

شرکت پالایش نفت بندرعباس در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 629 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 337 درصد افزایش داشت.
انتشار صورت های مالی شش ماهه پالایش نفت بندرعباس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author