الزام خروج بانک‌ها از شرکت‌های تامین سرمایه

الزام خروج بانک‌ها از شرکت‌های تامین سرمایه
پاکدین با اشاره به اینکه قانون‌گذار در مسیر کمک به اقتصاد کشور و نظم بخشیدن به نظام پولی اقدام به تصویب مقررات متعدد در این حوزه کرد، گفت: ماده 16 قانون رفع موانع تولید یکی از عوامل سوق دهنده خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است.

الزام خروج بانک‌ها از شرکت‌های تامین سرمایه

پاکدین با اشاره به اینکه قانون‌گذار در مسیر کمک به اقتصاد کشور و نظم بخشیدن به نظام پولی اقدام به تصویب مقررات متعدد در این حوزه کرد، گفت: ماده 16 قانون رفع موانع تولید یکی از عوامل سوق دهنده خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است.
الزام خروج بانک‌ها از شرکت‌های تامین سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author