الزامات تک‌نرخی شدن دلار

الزامات تک‌نرخی شدن دلار
یکی از اهداف دولت بازگشت به نظام یکسان ارزی است. با نهایی شدن برجام، این هدف تبدیل به مطالبه فعالان اقتصادی نیز شده است.

الزامات تک‌نرخی شدن دلار

یکی از اهداف دولت بازگشت به نظام یکسان ارزی است. با نهایی شدن برجام، این هدف تبدیل به مطالبه فعالان اقتصادی نیز شده است.
الزامات تک‌نرخی شدن دلار

لردگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author