افزایش 40 درصدی نرخ افشای اطلاعات مالی در سامانه کدال

افزایش 40 درصدی نرخ افشای اطلاعات مالی در سامانه کدال
تعداد اطلاعات مالی منتشر شده در سامانه کدال در بازه زمانی ابتدای دی ماه تا امروز در مقایسه با مدت مشابه قبل از ابلاغ و اجرای دستورالعمل افزایش 40 درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش 40 درصدی نرخ افشای اطلاعات مالی در سامانه کدال

تعداد اطلاعات مالی منتشر شده در سامانه کدال در بازه زمانی ابتدای دی ماه تا امروز در مقایسه با مدت مشابه قبل از ابلاغ و اجرای دستورالعمل افزایش 40 درصدی را نشان می‌دهد.
افزایش 40 درصدی نرخ افشای اطلاعات مالی در سامانه کدال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author