افزایش 113 درصدی عملکرد لامیران

افزایش 113 درصدی عملکرد لامیران
شرکت لامیران در دوره 12 منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 465 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 113 درصد افزایش داشت.

افزایش 113 درصدی عملکرد لامیران

شرکت لامیران در دوره 12 منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 465 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 113 درصد افزایش داشت.
افزایش 113 درصدی عملکرد لامیران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author