افزایش 11 درصدی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

افزایش 11 درصدی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه
بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در ماه گذشته با رشدی 11 درصدی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 9 هزار و 815 میلیارد ریال رسید.

افزایش 11 درصدی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در ماه گذشته با رشدی 11 درصدی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 9 هزار و 815 میلیارد ریال رسید.
افزایش 11 درصدی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

نخبگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author