افزایش 100 درصدی سود هر سهم در عملکرد 6 ماهه

افزایش 100 درصدی سود هر سهم در عملکرد 6 ماهه
شرکت پست بانک در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 2 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 100 درصد افزایش داشت.

افزایش 100 درصدی سود هر سهم در عملکرد 6 ماهه

شرکت پست بانک در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 2 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 100 درصد افزایش داشت.
افزایش 100 درصدی سود هر سهم در عملکرد 6 ماهه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author