افزایش ۱۵۰ درصدی صادرات فولاد/ برجام راه تنفس را برای فولاد باز کرد

افزایش ۱۵۰ درصدی صادرات فولاد/ برجام راه تنفس را برای فولاد باز کرد
پس از برجام مسیر نقل و انتقال بانکی در معاملات فولاد باز شد و همین امر سبب شد که در دو سال گذشته ما به ترتیب ۱۵۰ تا ۱۰۰ درصد صادرات فولادمان افزایش پیدا کند.

افزایش ۱۵۰ درصدی صادرات فولاد/ برجام راه تنفس را برای فولاد باز کرد

پس از برجام مسیر نقل و انتقال بانکی در معاملات فولاد باز شد و همین امر سبب شد که در دو سال گذشته ما به ترتیب ۱۵۰ تا ۱۰۰ درصد صادرات فولادمان افزایش پیدا کند.
افزایش ۱۵۰ درصدی صادرات فولاد/ برجام راه تنفس را برای فولاد باز کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author