افزایش سود در عملکرد 6 ماهه «ثملی»

افزایش سود در عملکرد 6 ماهه «ثملی»
شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی در دوره شش ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ 127 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل یک هزار و 55 درصد افزایش داشت.

افزایش سود در عملکرد 6 ماهه «ثملی»

شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی در دوره شش ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ 127 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل یک هزار و 55 درصد افزایش داشت.
افزایش سود در عملکرد 6 ماهه «ثملی»

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author