افزایش روزهای مثبت شاخص بورس در آذر امسال

افزایش روزهای مثبت شاخص بورس در آذر امسال
در آذرماه امسال بازار سرمایه 19 روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 14 روز معاملاتی را مثبت و 5 روز را منفی سپری کرد که این آمار در 18روز معاملاتی آذرماه پارسال با 10 روز مثبت و 8 روز منفی برای شاخص بورس سپری شده است.

افزایش روزهای مثبت شاخص بورس در آذر امسال

در آذرماه امسال بازار سرمایه 19 روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 14 روز معاملاتی را مثبت و 5 روز را منفی سپری کرد که این آمار در 18روز معاملاتی آذرماه پارسال با 10 روز مثبت و 8 روز منفی برای شاخص بورس سپری شده است.
افزایش روزهای مثبت شاخص بورس در آذر امسال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author